Forenings vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningen Retssikkerhed for alle.
Foreningen er hjemmehørende i Fredericia kommune.

§ 2. Formål
Foreningen er en almennyttig / velgørende forening, hvis formål er at sikre Fredericias borgers retssikkerhed med rådgivning, støtte og andet.

§ 3. Økonomi
1. Kassereren fører regnskab og betaler alle regninger.
2. Foreningens formue bevares bedst muligt.
3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 5. Tegningsret
Den samlede bestyrelse tegner foreningen.

§ 6. Hæftelse
I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue. Bestyrelsen har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser ud over normalt ansvar som bestyrelsesmedlem.

§ 7. Generalforsamling.
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på
3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
4. Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling med
mindst 4 ugers varsel, vedlagt dagsorden.
5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:
A: Valg af dirigent.
B: Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.
C: Godkendelse af det reviderede regnskab,
D: Indkommende forslag
E: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På ulige årstal vælges 1-2 bestyrelsesmedlemmer, og på lige årstal 2-3
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
F: Valg af 2 suppleanter for 1 år.
G: Valg af revisor for 1 år.
H: Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmetal.
Skriftligafstemning foretages, hvis dirigenten eller mindst et medlem ønsker det.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil og fremsætter skriftligt krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 9. Ledelse
Bestyrelsen leder foreningen under ansvar for generalforsamlingen, og vælger formand, sekretær og kasserer. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme, dog er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes
påkrævende Eller når et andet medlem af bestyrelsen anmoder herom.

§ 10. Vedtægter
Ændringer af disse vedtægter, herunder forslag om foreningens nedlæggelse, kan kun fortages på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling når 2/3 af de tilstedeværende Stemmer herfor. Dog skal indvarslingen indeholde meddelelsen om, at der er vedtægtsændringer på dagsordenen.

§ 11. Opløsning
I tilfælde af foreningens nedlæggelse overdrages formuen til en anden forening i Fredericia Kommune, som bestemmes af bestyrelsen.
Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse den 3 april 2022